Arbejdsmarkedsanalyse:

Arbejdsmarked Sydjylland, dec. 2015

Arbejdsmarkedskontor Syd i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt mploy om at udarbejde en arbejdsmarkedsanalyse for RAR Sydjyllands område.

Analysen skal anvendes som en del af vidensgrundlaget for Rådets drøftelser af den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Sydjylland.

Analysen har fokus på de fagområder, der har – eller vurderes at ville opleve – stigende efterspørgsel/mangel efter arbejdskraft. Resultaterne er delt op på områder, hvor der hhv. forventes mangel inden for et halvt år og på 2-3 års sigt. De to perioder er fastsat for at kunne belyse, hvilken indsats der i givet fald er mest velegnet til at imødegå evt. mangelproblemer.

Analyserne er udført som desk research-analyser i perioden 9.-20. november 2015 og er udelukkende et produkt af den viden, der allerede eksisterer på området, fx fra vækststrategier, prognoser og fremskrivninger, landsdækkende, regionale, lokale analyser og lignende.

Materialet er indhentet af mploy via litteratursøgning og gennem høring hos en lang række interessenter, som fx lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, kommuner mv. Mploy har således ikke produceret eller indsamlet nye data i forbindelse med udarbejdelse af denne arbejdsmarkedsanalyse.

Det skal derfor også understreges, at nærværende analyse rummer de mangler og begrænsninger, der generelt er i forbindelse med en videnafdækning af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til kildernes forskellighed. Mploy har systematiseret og analyseret materialet og gengivet enkelte kilders resultater og formuleringer uden at foretage fortolkninger.

Analysen understøtter og supplerer opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Sydjylland, der er den mest valide og veldokumenterede opgørelse over aktuelle mangelproblemer.

Sidst opdateret 24. aug 2017