Spring over hovedmenu

Indsatsfokus 2024-25 - RAR Nordjylland

RAR Nordjylland har med udgangspunkt i det nordjyske arbejdsmarked fastlagt prioriteringer og indsatser i 2024 og ind i 2025. Disse supplerer Rådets overordnede strategi, der gælder frem til 2026. Overordnet overskrift for indsatsen er Rådets fokus på: Kvalificeret arbejdskraft til private og offentlige arbejdspladser – Nordjylland i balance. Indsatsfokus for 2024-25 har følgende fem nedslag med underpunkter:

1) Rådet understøtter balancen på det nordjyske arbejdsmarked.

 1. Vi følger udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked tæt – privat og offentligt. Hvor er de konkrete mangler, hvor kommer nye projekter og nye virksomheder? Vi inddrager viden fra kommuner, Erhvervshuset m.fl., og bringer den relevante viden herom i spil hos vores samarbejdspartnere.
 2. Vi indgår i dialog med de centrale samarbejdspartnere om væsentlige udviklingstræk samt de potentialer og udfordringer, der følger af dem.
 3. Vi målretter Positivlisten for den regionale uddannelsespulje mod områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

2) Rådet vil, hvor det efterspørges, samle aktører om konkrete udfordringer, så indsatser lykkes bedre.

 1. Vi samler og deler data/viden om balancer og ubalancer på arbejdsmarkedet såvel som de gode eksempler og den viden, der kan inspirere vores samarbejdspartnere. Det gør vi gennem dialog, nyhedsmail, webinar og øvrige arrangementer.
 2. Vi arbejder dynamisk og udfordringsbaseret og inviterer til samarbejde om aktuelle udfordringer og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked. Efter behov inviterer vi uddannelsesinstitutioner, kommuner, faglige organisationer, brancheorganisationer, Erhvervshuset med flere til dialog for at finde løsninger på aktuelle udfordringer - eksempelvis mangel på arbejdskraft, større varslingssager eller opkvalificering af medarbejdere i forhold til fagspecifikke og almene kompetencer.

3) For mange unge står uden job og uddannelse – RAR deltager i samspil om løsninger

 1. Vi ønsker et bedre indblik i gruppen af unge, der hverken er i job eller beskæftigelse (nationalt er tallet 43.000 unge), og derfor temasættes dette i 2024.
 2. Vi bidrager til at samle og videndele om gode indsatser (virksomhedsrettede), der bidrager til at hjælpe disse unge i job.
 3. Vi understøtter Socialfondsprojektet ”FGU til EUD” og potentialet for at lette overgang og minimere frafald.

4) Flere borgere i periferien af arbejdsmarkedet skal i job - RAR deltager i samspil om løsninger.

 1. Vi sætter spot på potentialer ved ansættelse af borgere med handicap, nedsat funktionsevne, skånehensyn og lignende. Afsættet for indsatsen er det idekatalog, som er udarbejdet i samspil med arbejdsmarkedsrådenes repræsentanter for DH samt Specialfunktionen Job og Handicap.
 2. Vi bidrager gennem dialog med samarbejdsparter til at synliggøre muligheder i brancher, der mangler arbejdskraft – herunder lønnede timer og substitution.
 3. Vi indgår i dialog og potentielt samspil om løft af basale kompetencer (herunder danskkundskaber) med henblik på at bringe flere tættere på og fastholde flere på arbejdsmarkedet.

5) RAR understøtter indsatser, der bringer ledige i job.

 1. Vi understøtter de nye nationale VEU indsatsområder ’Velfærdsområdet’ og ’Grøn energi’ med regionale perspektiver og behov - ligesom vi er optaget af andre ubalancer på arbejdsmarkedet.
 2. Vi er tovholder for Nordjysk Karriere Bootcamp for dimittender og nordjyske virksomheder, der afvikles i august 2024.
 3. Vi indgår i dialog og samarbejde med parterne i det Kompetente Nordjylland om at lave fælles nordjyske indsatser, der bl.a. skal bidrage til at løse rekrutteringsudfordringer vedrørende faglærte og specialiserede ufaglærte medarbejdere.

Overordnet fokus frem mod 2026

På et arbejdsmarked, hvor forudsætninger for god aktive beskæftigelsesindsats løbende ændres, understøtter Rådet fortsat tæt monitorering af udviklingen på arbejdsmarkedet. Rådet understøtter synlighed om indsatser, der virker og indgår i dialog med samarbejdsparter – også der hvor det er svært. Rådet prioriterer indsatsen ud fra solidt datagrundlag. Rådet har desuden fokus på at videndele om vellykkede indsatser gennem webinarer og nyhedshistorier, ligesom Rådet bidrager til at skabe et fælles nordjysk virkelighedsbillede baseret på nyeste tal og viden.

RAR Nordjylland arbejder for:

 • Tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og offentlige arbejdspladser.
 • Fastholdelse af arbejdskraft og styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.

Det gør vi blandt andet med fokus på:

 • Effekt i indsats – synlighed om løsninger
 • Resultater ved samarbejde og videndeling.
 • Udnyttelse af nordjyske potentialer
 • Styrkede rammevilkår og bedre balance
 • Fokus på brændpunkter – herunder grøn omstilling og digitalisering
Sidst opdateret: 22-05-2024