Spring over hovedmenu

Sagsudvalg – RAR Vestjylland

RAR Vestjylland har nedsat et Sagsudvalg til at varetage diverse forvaltningsmæssige opgaver.

Sagsudvalget består af:

  • Marianne Bjørn, kommunerne
  • Keld Sandahl, DA
  • Jan Henriksen, FH

Rådet traf på sit møde den 9. juni 2022 beslutning om nedsættelse af et Sagsudvalg, hvor arbejdsgange og procedurer omkring sagsbehandlingen er fastlagt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontoret og hvor udvalgets opgaver er beskrevet i et Kommissorium for Sagsudvalget. 

RAR Vestjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsbehandlingsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

  • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
  • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste
  • Sager vedrørende merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud i virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst
  • Ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med ansættelse i virksomhedspraktik i form af nytteindsats
  • Underretning om anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (kvartalsvise ’KLV-lister’)
  • Orientering om varslinger af større afskedigelser. Udvalget følger udviklingen i antallet af varslinger.
  • Godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgning)

Sagsudvalget udarbejder en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsbehandlingsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte.

RAR Vestjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger.

Kommissorium for Sagsudvalget - opdateret 9. juni 2022 (pdf) (nyt vindue)

Mødematerialer:

Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige.

  

Sidst opdateret: 14-02-2024