Spring over hovedmenu

Strategi for nytteindsats - RAR Hovedstaden

RAR Hovedstadens strategi for kommunernes anvendelse af nytteindsats.

Strategi for brug af nytteindsats i kommunerne 2023-24

RAR skal sammen med kommunerne én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats (1). Drøftelsen tager afsæt i de lovgivningsmæssige rammer for nytteind-sats.

RAR oplever, at rådets strategi for brug af nytteindsats gennem årene har medvirket til at skabe en god ram-me for nytteindsats i kommunerne og et grundlag for at opnå gode effekter af nytteindsatsen. RAR vil derfor opfordre kommunerne til at udarbejde en strategi, så rammer, retningslinjer og muligheder er gennemsigtige for alle.

Formålet med nytteindsats

Formålet med nytteindsats er, at borgeren skal arbejde for sin ydelse, og dermed motiveres til at søge ordinær uddannelse/job. Derudover skal borgeren have mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og yde en indsats, der giver nytte for samfundet (kommunen, regionen eller staten).

Indhold i og tilrettelæggelse af nytteindsats – herunder RAR’s anbefalinger ift. dette

  • Nytteindsats må ikke fortrænge ordinært ansatte eller virke konkurrenceforvridende. Nytteindsats kan derfor ikke etableres på områder, der tidligere har været udført som ordinært arbejde. Kommu-nerne skal derfor aktivt tage stilling til dette, når nytteindsatsen tilrettelægges.
  • Nytteindsats skal bestå af arbejdsopgaver, der ligger ud over det normerede niveau for opgaveløs-ningen på den pågældende arbejdsplads. Der skal således være tale om arbejde, der ellers ikke ville blive udført. Det indebærer, at en serviceydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter Servicelovens § 83, ikke samtidig kan udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i Ser-vicelovens § 83. Kommunerne bør have en klar procedure for at sikre dette. Dette kan fx ske ved, at kommunen ved etablering af nytteindsatsopgaver udarbejder en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Det medvirker til bevidsthed om afskærmning mellem ordinære opgaver og nytteindsatser.
  • Nytteindsatsen kan med fordel bredes ud til flere faglige områder, hvor nytteindsatsen fx kan bruges som led i afklaring til en videre vej til job/uddannelse inden for det givne område.
  • Med henblik på at sikre opbakning til etablering af en given nytteindsats, skal kommunerne sikre, at alle relevante tillidsrepræsentanter høres. Høringshierarkiet i lovgivningen (2) skal følges, og resultatet af drøftelserne skal foreligge på skrift. Det gælder både ift. enkeltpladser og hvis der søges om di-spensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af et nytteindsatsprojekt.
  • Kommunerne bør løbende følge op på nytteindsatsen.
  • Kommunerne bør have fokus på årligt at evaluere deres nytteindsats – både hvad angår formål og indhold og antal borgere i ordningen. Dette for at sikre fokus på udvikling og for at hindre, at uhen-sigtsmæssige rutiner m.v. fortsætter.
  • Ved ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet og ikke mindst ved forlængelser af sådanne lægger Rådet vægt på, at ansøger kan dokumentere effekten af nytteindsatsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Jf. § 31. stk. 2 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
(2) Jf. Kap. 12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Sidst opdateret: 29-09-2023