Spring over hovedmenu

Supplerende regionale stillingsbetegnelser til national positivliste for personer med videregående uddannelse

RAR kan tilføje supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten for personer med en videregående uddannelse. I så fald vil det gælde for det geografiske område, som er underlagt det enkelte RAR. Tredjelandsborgere, som er kvalificeret inden for et fagområde med mangel på arbejdskraft - og som specifikt fremgår af positivlisten - kan søge om opholds- og arbejdstilladelse i medfør af positivlisten. RAR har fastlagt model og proces for, hvordan Rådet vil supplere positivlisten.

RAR udpeger stillingsbetegnelser i mangel på baggrund af data, regional viden og samarbejde.

RAR Østjylland har gjort det muligt løbende at indmelde forslag til supplerende stillingsbetegnelser til Positivlisten for personer med en videregående uddannelse. Positivlisten vedrører adgangen for udlændinge til at få ophold i Danmark, hvis de er tilbudt ansættelse i en stilling.

Indmelding sker til RAR Østjyllands sekretariat AMK Midt-Nord på mailadressen: amkmidt-nord@star.dk 

Indmelding gælder for RAR Østjyllands geografiske område, som dækkes af følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

Indmelding sker som én eller flere stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelsen skal forudsætte et kompetenceniveau, der svarer til mindst bachelor eller professionsbachelor. Svaret vedlægges gerne dokumentation for, at der er virksomheder, som aktuelt mangler denne type arbejdskraft og forgæves har forsøgt at rekruttere til den.

Indmelding til RAR forudsætter, at stillingsbetegnelsen ikke allerede er på den aktuelle nationale liste, som kan tilgås her

De stillingsbetegnelser, hvor der nationalt er mangel på kvalificeret arbejdskraft efter den gældende positivliste, bliver offentliggjort hvert år den 1. januar og 1. juli. Listen omfatter stillingsbetegnelser på et uddannelsesniveau, der svarer til mindst bachelor eller professionsbachelor. 

RARs supplerende regionale tilføjelser til den landsdækkende liste offentliggøres henholdsvis den 1. april og 1. oktober. Nye tilføjelser gælder mindst to år i det pågældende RAR-område.

Det enkelte RAR – i dette tilfælde RAR Østjylland - fastlægger og indsender de stillingsbetegnelser, som den gældende positivliste regionalt suppleres med.

Den 1. oktober 2023 er det første gang, RAR kan supplere den nationale liste. 

Spørgsmål kan rettes til:

  • Susanne M. Nielsen, smn@star.dk, tlf. 7222 3625 og
  • Lasse Jungberg, laj@star.dk , tlf. 7222 3634

Baggrund:

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Den består af stillinger, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Tredjelandsborgere, som er kvalificerede på et fagområde med mangel på arbejdskraft, som specifikt fremgår af positivlisten, kan søge om opholds- og arbejdstilladelse ud fra listen.

Med Aftale om styrket, international rekruttering, som regeringen indgik med en række partier i juni 2022, fik de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at tilføje supplerende stillingsbetegnelser i deres respektive, regionale områder.

Lovgrundlaget - Ændring af udlændingeloven pr. 23. marts 2023:

”Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for en stilling opregnet på positivlisten:

  • Hvor der nationalt er mangel på kvalificeret arbejdskraft,
  • Hvor de regionale arbejdsmarkedsråd har vurderet, at der regionalt er mangel på
    arbejdskraft, eller
  • Hvor de fagligt afgrænsede a-kasser har vurderet, at der nationalt er mangel på
    arbejdskraft inden for deres faglige område.”

Baggrund for lovændringen var ”aftale om styrket international rekruttering”, hvor
aftalepartierne var enige om at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse med flere stillingsbetegnelser og gøre den mere forudsigelig.

Sidst opdateret: 12-02-2024