Spring over hovedmenu

Sagsudvalgs – RAR Østjylland

På RAR mødet den 21. juni 2022 nedsat et Sagsudvalg med en repræsentant fra arbejdsgiverne, en fra Kommunerne, en fra lønmodtagerne. 

  • DA: Ann Poulsen
  • FH: Joan Brøgger
  • Kommunerne: Karoline Bergkvist Søgaard

RAR Østjylland har i en vis udstrækning delegeret kompetence til Sagsudvalgetsudvalget til at træffe afgørelse i sager vedrørende:

  • Høringer om arbejds- og opholdstilladelse til 3. lands statsborgere
  • Godkendelse af arbejdsfordelinger over 13 ugers varighed inden for 12 måneder 
  • Godkendelse af arbejdssteder til samfundstjeneste 
  • Håndtering af sager vedrørende varsling af afskedigelser af større omfang, samt godkendelse af indsatsplan i forbindelse med varsling af afskedigelser af større omfang (varslingspuljeansøgninger). 
  • KLV lister (underretning om anvendelse af løntilskud, virksomhedspraktik)

Sagsudvalget udarbejder en model for administrativ praksis, der sikrer, at egentlige politiske diskussioner og principielle sager forelægges for RAR, men at sagerne ellers varetages af Sagsudvalget og sekretariatet, uden at RAR involveres direkte. 

Sagsudvalgets kommende møder:

RAR Østjylland orienteres på Rådsmøderne om Udvalgets arbejde og beslutninger. 

Kommissorium for RAR Østjyllands Sagsudvalg - opdateret 21. juni 2022 (PDF)(Nyt vindue)

Udvalgets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige. 

Sidst opdateret: 22-05-2023